Reymann's Special-Karte

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan plaatjes van de kaarten. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Plaatjes

Klik op een plaatje voor een vergroting.


Reymann's Special-Karte

Pictures

Click on a picture to enlarge.


Inhoud en legenda
Reymann's Special-Karte
Kaartenoverzicht 1838
Index of maps 1838 Reymann's Special-Karte
Kaartenoverzicht 1838 / Index of maps 1838   XL
Reymann's Special-Karte
Kaartenoverzicht ca. 1870 / Index of maps ca. 1870 Reymann's Special-Karte
Kaartenoverzicht ca. 1875 / Index of maps ca. 1875
Met dank aan Marcus Greulich / Courtesy of Marcus Greulich   XL

Reymann's Special-Karte
Legenda 1838
Key to map symbols 1838 Reymann's Special-Karte
Legenda 1838 / Key to map symbols 1838   XL

Reymann's Special-Karte
Catalogus Landesaufnahme 1931
Catalog Landesaufnahme 1931 Catalogus Landesaufnahme 1931
Catalog Landesaufnahme 1931
Reymann's Special-Karte
Catalogus Landesaufnahme 1931
Catalog Landesaufnahme 1931 Catalogus Landesaufnahme 1931
Catalog Landesaufnahme 1931

Kaarten
Reymann's Special-Karte
Noordwestelijk deel / Northwestern part
20
Juist
21
Wanger­oge
34
Vlie­land
35
Leeu­war­den
36
Em­den
37
Au­rich
50
Te­xel
51
Wor­kum
52
As­sen
53
Ol­den­burg
66
Am­ster­dam
67
Zwol­le
68
Coe­vor­den
69
Free­ren
82
Haag
83
Rot­ter­dam
84
Arn­heim
85
En­sche­de
86
Os­na­brück
99
Cad­zand
100
Mid­del­burg
101
Bre­da
102
Cle­ve
103
We­sel
104
Mün­ster
117
Dün­kir­chen
118
Brüg­ge
119
Gent
120
Turn­hout
121
Ven­loo
122
Düs­sel­dorf
123
Arns­berg
136
St. Omer
137
Lille
138
Brüs­sel
139
Lö­wen
140
Maas­tricht
141
Köln
142
Sie­gen
155
Doul­lens
156
Va­len­cien­nes
157
Mons
158
Na­mur
159
Mal­me­dy
160
An­der­nach
161
Co­blenz
174
A­miens
175
St. Quen­tin
176
Hir­son
177
Gi­vet
178
Cler­vaux
179
Sim­mern
180
Mainz
193
Beau­vais
194
Sois­sons
195
Re­thel
196
Se­dan
197
Lu­xem­burg
198
Bir­ken­feld
199
WormsReymann's Special-Karte
Noordwestelijk deel / Northwestern part
Reymann's Special-Karte
20. Juist (1848) Reymann's Special-Karte
21. Wangeroge
Reymann's Special-Karte
34. Vlieland (±1840) Reymann's Special-Karte
35. Leeuwarden (1879) Reymann's Special-Karte
36. Emden (1848) Reymann's Special-Karte
37. Aurich (1855)
Reymann's Special-Karte
50. Texel (±1880) Reymann's Special-Karte
51. Workum (±1880) Reymann's Special-Karte
52. Assen (1848) Reymann's Special-Karte
53. Oldenburg
Reymann's Special-Karte
66. Amsterdam (±1860) Reymann's Special-Karte
67. Zwolle (1861) Reymann's Special-Karte
68. Coevorden (1848) Reymann's Special-Karte
69. Freeren (1855)
Reymann's Special-Karte
82. Haag (1861) Reymann's Special-Karte
83. Rotterdam (±1870) Reymann's Special-Karte
84. Arnheim (±1870) Reymann's Special-Karte
85. Enschede (±1840) Reymann's Special-Karte
86. Osnabrück
Reymann's Special-Karte
99. Cadzand (±1870) Reymann's Special-Karte
100. Middelburg (±1880) Reymann's Special-Karte
101. Breda (±1880) Reymann's Special-Karte
102. Cleve (±1870) Reymann's Special-Karte
103. Wesel (±1870) Reymann's Special-Karte
104. Münster (±1870)
Reymann's Special-Karte
117. Dünkirchen (±1870) Reymann's Special-Karte
118. Brügge (±1870) Reymann's Special-Karte
119. Gent (±1870) Reymann's Special-Karte
120. Turnhout (±1870) Reymann's Special-Karte
121. Venloo (±1870) Reymann's Special-Karte
122. Düsseldorf (±1870) Reymann's Special-Karte
123. Arnsberg (±1870)
Reymann's Special-Karte
136. St. Omer (1869) Reymann's Special-Karte
137. Lille (1874) Reymann's Special-Karte
138. Brüssel (±1880) Reymann's Special-Karte
139. Löwen (±1880) Reymann's Special-Karte
140. Maastricht (±1880) Reymann's Special-Karte
141. Köln (1868) Reymann's Special-Karte
142. Siegen (±1870)
Reymann's Special-Karte
155. Doullens (1869) Reymann's Special-Karte
156. Valenciennes (±1870) Reymann's Special-Karte
157. Mons (±1870) Reymann's Special-Karte
158. Namur (±1870) Reymann's Special-Karte
159. Malmedy (±1870) Reymann's Special-Karte
160. Andernach (±1870) Reymann's Special-Karte
161. Coblenz (±1870)
Reymann's Special-Karte
174. Amiens (1875) Reymann's Special-Karte
175. St. Quentin (1875) Reymann's Special-Karte
176. Hirson (1869) Reymann's Special-Karte
177. Givet (±1880) Reymann's Special-Karte
178. Clervaux (±1880) Reymann's Special-Karte
179. Simmern (±1880) Reymann's Special-Karte
180. Mainz (±1880)
Reymann's Special-Karte
193. Beauvais (1876) Reymann's Special-Karte
194. Soissons (1875) Reymann's Special-Karte
195. Rethel (1875) Reymann's Special-Karte
196. Sedan (1848) Reymann's Special-Karte
197. Luxemburg (±1880) Reymann's Special-Karte
198. Birkenfeld Reymann's Special-Karte
199. Worms


© M. Witkam, 2007
(rev. 2010-12-08)

valid HTML    valid CSS