Turks

Het Turks is een van de Turkse talen. Het wordt gesproken in Turkije, Bulgarije, Cyprus, Griekenland en Macedonië. Er zijn ook Turkse gemeenschappen in andere landen.

Alfabet en uitspraak

De klemtoon van een woord (van meer dan één lettergreep) is in het Turks veel minder uitgesproken dan in het Nederlands. Er is weinig onderscheid tussen wel en niet beklemtoonde lettergrepen. De klemtoon die er is, ligt vaak op de laatste lettergreep, maar bij plaatsnamen is hij onregelmatig.


letter uitspraak
A a a (als in lat)
B b b
C c dzj
Ç ç tsj
een aparte letter in het Turkse alfabet
D d d
E e e (als in het), ook aan het einde van een woord (dus nooit een 'stomme e' (als in de))
F f f
G g 'Franse g' (als in garçon)
Ğ ğ staat altijd na een klinker; maakt de klinker ervoor langer
'zachte g' of 'yumuşak ge'; een aparte letter in het Turkse alfabet
H h h; aan het eind van een lettergreep: ch (als in lachen)
I ı 'harde i' (tussen de i in dit en de stomme e in de)
een aparte letter in het Turkse alfabet
İ i ie (als in niet)
J j zj
K k k
L l l
M m m
N n n
O o o (als in pot)
Ö ö eu (als in deur)
een aparte letter in het Turkse alfabet
P p p
R r 'rollende' r (met de tong)
S s s
Ş ş sj
een aparte letter in het Turkse alfabet
T t t
U u oe
Ü ü uu (als in minuut)
een aparte letter in het Turkse alfabet
V v v, ook aan het einde van een woord
Y y j
Z z z, ook aan het einde van een woord

Sinds 1928 wordt het Turks geschreven met Latijnse letters. Daarvóór werd een Arabisch alfabet gebruikt. Op oudere kaarten in Latijns schrift zijn de namen in Arabisch schrift dus 'omgezet' in Latijnse letters. Zo'n transcriptie kan afwijken van de Turkse spelling die sind 1928 wordt gebruikt. Hieronder staan enkele voorbeelden uit het Duits.

oudere transcriptie spelling sinds 1928
boghaz boğaz
böjük büyük
kapu kapı
kiöy köy
küčük, kütschük küçük
schehr şehir

Een beetje grammatica

Er is in het Turks geen 'geslacht' (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig) voor zelfstandige of bijvoeglijke naamwoorden. Het Turks kent geen lidwoord (de, het, een).

Om de rol van een zelfstandig naamwoord in een zin duidelijk te maken kent het Turks zes naamvallen. Bij geografische benamingen zul je daar niet veel van merken. Verder kennen Turkse woorden allerlei andere achtervoegsels of suffixen, die gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld:

Ook bij werkwoordsvormen worden achtervoegsels gecombineerd. Het Turks wordt daarom wel een agglutinerende taal genoemd.

Er zijn twee achtervoegsels die je in geografische benamingen wel regelmatig tekenkomt.

Bij de meeste achtervoegsels is sprake van klinkerharmonie. De klinker in het achtervoegsel 'harmonieert' met de (laatste) klinker in het woord zelf. Bij een 'voorklinker' e, i, ö, ü in het woord hoort een voorklinker in het achtervoegsel, en bij een 'achterklinker' a, ı, o, u in het woord een achterklinker in het achtervoegsel.

De possessivus – de vorm met bezitssuffix – wordt ook in geografische benamingen veel gebruikt om twee zelfstandige naamwoorden 'aan elkaar te plakken'.

Maar

In de woordenlijst staat bij elk zelfstandig naamwoord ook de possessivus vermeld.

Een paar woorden

Van elk zelfstandig naamwoord zijn het enkelvoud en de possessivus daarvan gegeven; meervoud met -lar, -ler en possessivus daarvan met -ları, -leri.

Turks Nederlands
açık open
ad / adı naam
ada / adası eiland
adlar dizini register
ak wit
akarsu / akarsuyu waterloop
altın gouden
anayol / anayolu hoofdweg
anıt / anıtı monument, gedenkteken
araba / arabası voertuig, auto
asma hang-
atlas / atlası atlas
ay / ayı maan
bahçe / bahçesi tuin
baraj / barajı stuwdam
baş / başı hoofd
başkent / başkenti hoofdstad
bataklık / bataklığı moeras
batı westelijk, west-
beyaz wit
birim / birimi eenheid
boğaz / boğazı hals, zeestraat
bölge / bölgesi gebied
bölüm / bölümü deel
bulvar / bulvarı brede straat, boulevard
buz / buzu ijs
buzul / buzulu gletscher
büyük groot
cadde / caddesi straat
cami / camii moskee
coğrafi geografisch
coğrafya / coğrafyası aardrijkskunde, geografie
cumhuriyet / cumhuriyeti republiek
çağlıyan / çağlıyanı (kleine) waterval
çarşı / çarşısı markt, bazar
çay / çayı riviertje, beek
çeşme / çeşmesi bron
çöl / çölü woestijn
dağ / dağı berg
demir / demiri ijzer
demiryolu spoorweg
deniz / denizi zee
derin diep
devlet / devleti staat
dil / dili taal
dizin / dizini lijst
doğu oostelijk, oost-
dünya / dünyası wereld
eski oud, vroeger
ev / evi huis, woning
eyalet / eyaleti provincie, deelstaat
fener / feneri vuurtoren
feribot / feribotu veer(boot)
fihrist / fihristi inhoudsopgave
fizikî natuurkundig
gar / garı station
gece / gecesi nacht
geçit / geçiti (berg)pas
göl / gölü meer
gümüş zilveren
gün / günü dag
güneş / güneşi zon
güney zuidelijk, zuid-
halk / halkı volk
-hane / -hanesi -huis
harabe / harabesi ruïne
harita / haritası kaart
hastane (hastahane) / hastanesi (hastahanesi) ziekenhuis
hat / hattı lijn
hava / havası lucht
hava limanı vliegveld
heykel / heykeli standbeeld
hisar / hisarı vesting
iç / içi binnenkant
idare / idaresi bestuur
il / ili provincie
ilkbahar / ilkbaharı lente
iskele / iskelesi aanlegplaats
istasyon / istasyonu station
kale / kalesi burcht, vesting
kanal / kanalı kanaal
kapalı gesloten, overdekt
kapı / kapısı poort
kara zwart
kent / kenti stad, plaats
kırallık / kırallığı koninkrijk
kırmızı rood
kısa kort
kış / kışı winter
kıyı / kıyısı kust
kızıl rood
kilise / kilisesi kerk
konum / konumu ligging
koruma bölgesi beschermd gebied
köprü / köprüsü brug
körfez / körfezi baai, golf
köşk / köşkü landhuis, villa
köy / köyü dorp
kule / kulesi toren
kum / kumu zand
kuş / kuşu vogel
kutup / kutbu pool
kuyu / kuyusu bron
kuzey noordelijk, noord-
küçük klein
liman / limanı haven
lise / lisesi middelbare school
manastır / manastırı klooster
mavi blauw
memleket / memleketi land
merkez / merkezi centrum
meydan / meydanı plein
mikyas / mikyası schaal
millet / milleti volk
milletlerarası internationaal
millî nationaal
müze / müzesi museum
nehir / nehri rivier, stroom
nüfus / nüfusu bevolking, aantal inwoners
nüfus yoğunluğu bevolkingsdichtheid
oğul / oğlu zoon
okul / okulu school
okyanus / okyanusu oceaan
orta / ortası midden
otobüs / otobüsü bus
otoyol / otoyolu snelweg
ova / ovası vlakte
özerk autonoom
park / parkı park
patika / patikası smalle weg, voetpad
plâj / plâjı strand
prenslik / prensliği prinsdom
renk / rengi kleur
resmî officieel
sancak / sancağı district
saray / sarayı kasteel, paleis
sarı geel
sınır / sınırı grens
siyasî staatkundig
sokak / sokağı straat, steeg
sonbahar / sonbaharı herfst
su / suyu water
sultanlık / sultanlığı sultanaat
şehir / şehri stad
tabiî natuur-
tarihî historisch
taş / taşı steen
tepe / tepesi heuvel, top
tramvay / tramvayı tram
tren / treni trein
tuz / tuzu zout
tünel / tüneli tunnel
uluslararası internationaal
uzun lang
ülke / ülkesi land, gebied
ve en
vilâyet / vilâyeti district
yakın nabij
yarım half
yarımada / yarımadası schiereiland
yaylâ / yaylâsı hoogvlakte
yaz / yazı zomer
yeni nieuw
yer / yeri plaats
yeşil groen
yol / yolu weg
yüksek hoog
yüzölçümü oppervlakte

Tellen

1 bir 11 on bir 21 yirmi bir
2 iki 12 on iki 22 yirmi iki
3 üç 13 on üç 23 yirmi üç
4 dört 14 on dört 24 yirmi dört
5 beş 15 on beş 25 yirmi beş
6 altı 16 on altı 26 yirmi altı
7 yedi 17 on yedi 27 yirmi yedi
8 sekiz 18 on sekiz 28 yirmi sekiz
9 dokuz 19 on dokuz 29 yirmi dokuz
10 on 20 yirmi 30 otuz

10 on 101 yüz bir 100 yüz
20 yirmi 102 yüz iki 200 iki yüz
30 otuz 103 yüz üç 300 üç yüz
40 kırk 104 yüz dört 400 dört yüz
50 elli 105 yüz beş 500 beş yüz
60 altmış 106 yüz altı 600 altı yüz
70 yetmiş 107 yüz yedi 700 yedi yüz
80 seksen 108 yüz sekiz 800 sekiz yüz
90 doksan 109 yüz dokuz 900 dokuz yüz
100 yüz 110 yüz on 1000 bin

1 bir 1e birinci, ilk
2 iki 2e ikinci
3 üç 3e üçüncü
4 dört 4e dördüncü
5 beş 5e beşinci
6 altı 6e altıncı
7 yedi 7e yedinci
8 sekiz 8e sekizinci
9 dokuz 9e dokuzuncu
10 on 10e onuncu
11 on bir 11e on birinci
12 on iki 12e on ikinci
13 on üç 13e on üçüncü
20 yirmi 20e yirminci
21 yirmi bir 21e yirmi birinci
22 yirmi iki 22e yirmi ikinci
23 yirmi üç 23e yirmi üçüncü
30 otuz 30e otuzuncu
40 kırk 40e kırkıncı
50 elli 50e ellinci
60 altmış 60e altmışıncı
70 yetmiş 70e yetmişinci
80 seksen 80e sekseninci
90 doksan 90e doksanıncı
100 yüz 100e yüzüncü
101 yüz bir 101e yüz birinci
123 yüz yirmi üç 123e yüz yirmi üçüncü
200 iki yüz 200e iki yüzüncü
201 iki yüz bir 201e iki yüz birinci
223 iki yüz yirmi üç 223e iki yüz yirmi üçüncü
300 üç yüz 300e üç yüzüncü
400 dört yüz 400e dört yüzüncü
1000 bin 1000e bininci

Je ziet hier mooi de viervoudige klinkerharmonie bij het suffix  -ıncı, -inci, -uncu, üncü

Enkele geografische namen

Turkse naam Andere namen
plaatsen in Turkije
Ankara Angora
Antakya Antiochia
Antalya Adalia
Bandırma Panormos
Bergama Pergamon
Beyoğlu Pera
Bodrum Petronium, Halicarnassus
Edirne Adrianopel, Adrianople, Hadrianopolis, Odrin (Bulgaars), Drinopol (Tsjechisch)
Gelibolu Gallipoli
İskenderun Alexandretta
İstanbul Byzantium, Constantinopel, Constantinople, Miklagarður (bij de Vikingen), Stambul, Tsarigrad (Bulgaars, Russisch)
İzmir Smyrna
İzmit Nicomedia
İznik Nicea
Kayseri Caesarea
Kırklareli Kırk Kilise (= 40 kerken), Lozengrad (Bulgaars)
Konya Iconium
Kuşadası Scalanuova (Italiaans)
Manisa Magnesia
Trabzon Trebizond, Trapezus
Üsküdar Scutari
Yeşilköy Santo Stefano (Italiaans)
plaatsen buiten Turkije
Atina Athene (Griekenland)
Batı Trablus Tripoli (Lybië)
Brüksel Brussel (België)
Bükreş Boekarest (Roemenië)
Cezayir Algiers (Algerije)
Dedeağaç Alexandroupolis (Griekenland)
Filibe Plovdiv, Philippopolis (Bulgarije)
Golos Volos (Griekenland)
Gümülcine Komotini (Griekenland)
İskeçe Xanthi (Griekenland)
Kahire Kairo (Egypte)
Kandiye Iraklion (Griekenland)
Kolonya Keulen (Duitsland)
Köprülü Veles (Macedonië)
Köstence Constanţa (Roemenië)
Kudus Jeruzalem (Israël)
Lefkoşe Nicosia (Cyprus)
Münih München (Duitsland)
Pire Piraeus (Griekenland)
Şam Damascus (Syrië)
Saraybosna Sarajevo (Bosnië en Herzegovina)
Selânik Thessaloniki (Griekenland)
Tanca Tanger (Marokko)
Trablus Tripoli (Libanon)
Tunus Tunis (Tunesië)
Üsküp (Üsküb) Skopje (Macedonië)
Viyana Wenen (Oostenrijk)
Wahran Oran (Algerije)
(schier)eilanden
Aya Mavra Leukas, Levkas (Griekenland)
Bozbaba Agios Evstratios (Griekenland)
Bozcaada Tenedos
Eğriboz Euboia , Evvia (Griekenland)
Girit Kreta (Griekenland)
Gökçeada Imbros
İstanköy Kos (Griekenland)
Kerpe Karpathos (Griekenland)
Limni Lemnos (Griekenland)
Midilli Lesbos, Mytilene (Griekenland)
Mora yarımadası Peloponnesus (Griekenland)
Oniki Ada Dodekanesos (Griekenland)
Sakız Chios (Griekenland)
Semadirek Samothrake (Griekenland)
Sisam Samos (Griekenland)
Sömbeki, Sümbegi Syme (Griekenland)
Taşoz Thasos (Griekenland)
Zanta Zakynthos (Griekenland)
rivieren
Büyük Menderes Meander
Dicle Tigris
Fırat Eufraat
Meriç Maritsa
landstreken, landen, werelddelen
Almanya Duitsland
Amerika Birleşik Devletleri Verenigde Staten van Amerika
Anadolu Anatolië (Klein-Azië)
Arjantin Argentinië
Arnavutluk Albanië
Asya Azië
Avrupa Europa
Avustralya Australië
Avusturya Oostenrijk
Birleşik Arap Emirlikleri Verenigde Arabische Emiraten
Bosna ve Hersek Bosnië en Herzegovina
Bulgaristan Bulgarije
Büyük Britanya Groot-Brittannië
Cezayir Algerije
Çin China
Dominik Cumhuriyeti Dominikaanse Republiek
Ermenistan Armenië
Fas Marokko
Fildişi Sahili Ivoorkust
Fransa Frankrijk
Gürcistan Georgië
Hırvatistan Kroatië
Hint Indië
İflak Walachije (deel van Roemenië)
İskandinavya Scandinavië
İsrail Israël
İspanya Spanje
İsveç Zweden
İsviçre Zwitserland
Karadağ Montenegro (Crna Gora)
Kıbrıs Cyprus
Lübnan Libanon
Macaristan Hongarije
Mısır Egypte
Okyanusya Oceanië
Polonya Polen
Portekiz Portugal
Rumeli Roemelië (Europees Turkije: Thracië, Macedonië)
Şili Chili
Sırbistan Servië
Suriye Syrië
Suudi Arabistan Saoedi-Arabië
Tunus Tunesië
Umman Oman
Ürdün Jordanië
Yeni Gine Nieuw-Guinea
Yeni Zelanda Nieuw-Zeeland
Yeşilburun Adaları Kaapverdische eilanden
Yunanistan Griekenland
zeeën
Ak Deniz Middellandse Zee ("Witte Zee")
Atlas Okyanusu Atlantische Oceaan
Azak Denizi Zee van Azov
Baltık Denizi Oostzee
Beyazdeniz Witte Zee
Büyük Okyanus Grote Oceaan
Ege Denizi Egeïsche Zee
Hazar Denizi Kaspische Zee
Hint Okyanusu Indische Oceaan
Karadeniz Zwarte Zee
Kızıldeniz Rode Zee
Kuzey Buz Denizi Noordelijke IJszee
Kuzey Denizi Noordzee

Bronnen:


© M. Witkam, 2007

valid HTML    valid CSS