Морской Атлас / Morskoj Atlas (1950-1958)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Морской Атлас / Morskoj Atlas
Uitgever: Морской Генеральный Штаб / Morskoj Generalʹnyj Štab
Jaar: 1950 (deel 1), 1953 (deel 2), 1958 (deel 3)

Titelpagina atlas (deel 1): Военно-Морское Министерство Союза ССР
Морской Атлас
Том I  Навигационно-географический
 
Ответственный редактор Морского Атласа  Профессор, адмирал флота И. С. Исаков
Заместитель ответственного редактора по I тому  Контр-адмирал В.А. Петровский
Главный редактор Морского Атласа  Инженер-капитан 1 ранга А.А. Дёмин
Издание Морского Генерального Штаба  1950
achterkant:
Издан по постановлению Совета Министров СССР

Transliteratie (ISO/R9): Voenno-Morskoe Ministerstvo Sojuza SSR
Morskoj Atlas
Tom I  Navigacionno-geografičeskij
 
Otvetstvennyj redaktor Morskogo Atlasa  Professor, admiral flota I. S. Isakov
Zamestitelʹ otvetstvennogo redaktora po I tomu  Kontr-admiral V.A. Petrovskij
Glavnyj redaktor Morskogo Atlasa  Inžener-kapitan 1 ranga A.A. Dëmin
Izdanie Morskogo Generalʹnogo Štaba  1950
achterkant:
Izdan po postanovleniju Soveta Ministrov SSSR

Vertaling:
Admiraliteit van de Sovjet-Unie
Zee-atlas
Deel 1  Navigatiekaarten

Verantwoordelijk redacteur van de Zee-atlas: Professor, Admiraal I.S. Isakov
Plaatsvervangend verantwoordelijk redacteur van deel 1: Schout-bij-nacht V.A. Petrovski
Hoofdredacteur van de Zee-atlas: Ingenieur, Kapitein-ter-zee A.A. Djomin
Uitgave van de Generale Staf van de Marine  1950

achterkant:
Uitgegeven bij besluit van de Ministerraad van de USSR

Titelpagina register (deel 1): Военно-Морское Министерство Союза ССР
Морской Атлас
Том I
Указатель географических названий
Издание Морского Генерального Штаба  1952

Transliteratie (ISO/R9): Voenno-Morskoe Ministerstvo Sojuza SSR
Morskoj Atlas
Tom I
Ukazatelʹ geografičeskich nazvanij
Izdanie Morskogo Generalʹnogo Štaba  1952

Vertaling:
Admiraliteit van de Sovjet-Unie
Zee-atlas
Deel 1
Register van geografische namen
Uitgave van de Generale Staf van de Marine  1952

Band

Deel 1 van de atlas is gebonden in een donkerblauwe band van  40 × 52 cm (B × H).  Op de voorkant staat het insigne van de Sovjet-Unie – met de tekst "Proletariërs aller landen, verenigt u" in de talen van de 16 toenmalige Unierepublieken – en daaronder de vergulde titel "МОРСКОЙ АТЛАС I" (Zee-atlas I) en een wereldbol. Op de rug staat dezelfde titel in een vignet met hamer en sikkel op een windroos.

Het register bij deel 1 heeft een kleinere donkerblauwe band van  26 × 35 cm (B × H). Op de voorkant daarvan staat het vereenvoudigde insigne van de Sovjet-Unie, de titel "МОРСКОЙ АТЛАС I" en de extra tekst "Указатель географических названий" (Register van geografische namen). Titel (in vignet) en tekst staan ook op de rug.

Inhoud

Deel 1 van de atlas begint met een dekblad met de titel in een vignet met hamer en sikkel op een windroos. Daarna komt de eigenlijke titelpagina met op de achterkant het besluit van de Ministerraad tot uitgave van de atlas. Vervolgens is er een afbeelding van Stalin met zijn oproep om ook in wetenschappelijk opzicht het buitenland te overtreffen. Verder worden de leden van de redactieraad genoemd. Daarna komen het voorwoord (3 bladzijden) en de inhoudsopgave (4 bladzijden).

Het kaartendeel begint met een (ongenummerde) wereldkaart, die als bladwijzer dient, en de legenda. Daarna komen de 83 kaarten, ieder op 2 pagina's, met afmetingen  75 × 50 cm.  De achterkant van het linkerdeel van elke kaart bevat een schema met het kaartblad en kaarten van aanliggende gebieden, en vermelding van gebruikte bronnen – vaak stafkaarten – en andere gegevens waarop de kaarten gebaseerd zijn. De achterkant van het rechterdeel is leeg gelaten. Na het kaartendeel is er een bladzijde met de namen van nog meer medewerkers en enkele technische gegevens. Aan het einde is er een vel met errata.

In het kaartendeel staan eerst een wereldkaart en overzichtskaarten van de oceanen (7 bladen). Daarna komen kaarten van de Noordelijke IJszee (6 bladen), het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (13), het Middellandse-Zeegebied en de kust van Afrika (13), het noordelijke deel van de Indische Oceaan (6), Australië en Oceanië (5), de Australaziatische zeeën (5), de zeeën van het Verre Oosten (14), de west- en oostkust van Noord-Amerika (10) en de zeeën rond Zuid-Amerika (4).

Op de kaarten ligt de nadruk natuurlijk op de navigatie. In de zeeën zijn dieptelijnen getekend en worden veel dieptecijfers gegeven. Ook het land is gedetailleerd afgebeeld – dus niet alleen de kust. Op veel plaatsen op de kaarten staat een kompasroos met opgave van de afwijking van het magnetische noorden t.o.v. het werkelijke noorden en de jaarlijkse verandering daarvan. Baaien en zeestraten zijn vaak gedetailleerd weergegeven en er zijn ook veel detailkaarten van havensteden. De schaal van de kaarten is dus heel wisselend. Zie voor de details de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal en de transliteratie en vertaling (zie ook de pagina over het Russisch). Opvallend is het ontbreken van kaarten van havensteden en andere details in de Sovjet-Unie en Oost-Europa.

Alle kaarten, behalve die van de poolgebieden, zijn getekend in de Mercatorprojectie. Deze is gebruikelijk op zeekaarten omdat in die projectie een vaste kompaskoers – een loxodroom – een rechte lijn op de kaart is. Een nadeel van deze projectie is dat de schaal op verschillende breedten nogal kan variëren, zeker op overzichtskaarten van grotere gebieden. De schaal wordt daarom opgegeven voor een bepaalde noorder- of zuiderbreedte. In de verticale marge wordt steeds de afstand in kilometers tot de evenaar gegeven, wat een goede indicatie is van de werkelijke schaal. In de horizontale marge staat het tijdsverschil met de meridiaan van Greenwich.

Het register is uitgegeven in 1952, dus pas 2 jaar na het verschijnen van de atlas. Het begint ook met een dekblad met de titel in een vignet, en dan de eigenlijke titelpagina – redacteuren op de achterkant. Daarna komen de inhoudsopgave en een voorwoord van 5 bladzijden, waarvan de laatste 4 geheel gewijd zijn aan de systematiek van de transcriptie in het cyrillische alfabet. Vervolgens zijn er een gebruiksaanwijzing bij het register en een lijst met gebruikte afkortingen (2 bladzijden).

Daarna komt het eigenlijke register van 489 bladzijden. Bij elke naam worden het kaartblad en de geografische breedte en lengte gegeven. Als er een niet-Russische naam bestaat, meestal in het Latijnse alfabet geschreven, dan wordt die ook genoemd. Vervolgens zijn er 2 bladzijden met errata bij de kaarten van de atlas, drie woordenlijsten (in totaal 45 bladzijden) van geografische begrippen die op de kaarten gebruikt zijn (in de verschillende talen). Tenslotte wordt nog de lijst van kaarten in deel 1 van de atlas gegeven en is er weer een vel met errata.Морской Атлас / Morskoj Atlas (1950-1958)


© M. Witkam, 2011

valid HTML    valid CSS