Брокгаузъ-Ефронъ. Географическій атласъ (1903) /
Brokgauz-Efron. Geografičeskij atlas (1903)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Брокгаузъ-Ефронъ. Географическій атласъ / Brokgauz-Efron. Geografičeskij atlas
Uitgever: Брокгаузъ-Ефронъ / Brokgauz-Efron (Brockhaus-Jefron)
Jaar: 1903

Titelpagina: Брокгаузъ-Ефронъ.
Географическій атласъ
Вѣстника и Библіотеки Самообразованія.
С.-Петербургъ.  Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ. Прачешный пер., № 6.  1903.
achterkant:
Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 11 октября 1903 г.

Transliteratie (ISO/R9): Brokgauzʺ-Efronʺ.
Geografičeskij atlasʺ
Věstnika i Biblioteki Samoobrazovanija.
S.-Peterburgʺ.  Tipografija Akc. Obšč. Brokgauzʺ-Efronʺ. Pračešnyj per., № 6.  1903.
achterkant:
Dozvoleno cenzuroju. S.-Peterburgʺ, 11 oktjabrja 1903 g.

Vertaling:
Brockhaus-Jefron.
Geografische atlas
van Bulletin en Bibliotheek voor Zelfstudie.
Sint-Petersburg.  Drukkerij Brockhaus-Jefron N.V. Pratsjesjnyj per., № 6.  1903.
achterkant:
Toegelaten door de censuur. Sint-Petersburg, 11 oktober 1903

Band

De atlas heeft een rode linnen band met afmetingen  24 × 32 cm (H × B).  Op de voorkant staat de korte titel "Географическій атласъ" met aan de linker zijkant gepreegde ornamenten. Op de achterkant is een Jugendstil-ornament aangebracht.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met op de achterkant de toelating door de censuur, gedateerd 11 oktober 1903, en het voorwoord en de inhoudsopgave van elk een bladzijde; na kaart 23 is er een tweede titelpagina van de gratis 'oktoberbijlage', ook gedateerd 11 oktober 1903. Het kaartendeel bevat 32 kaarten in kleur. Aan het einde is er een tekstdeel van 40 bladzijden met statistische gegevens over de wereld, de werelddelen en de afzonderlijke landen.

Het kaartendeel begint met 3 wereldkaarten: de halfronden, een kaart van de zeestromingen, temperaturen en volkeren, en een kaart van de koloniën. Daarna komen 11 kaarten van de werelddelen met, behalve voor Australië, steeds een natuurkundige en een staatkundige kaart. Vervolgens zijn er 7 kaarten van Rusland en de buurlanden in Azië, 10 van de landen in Europa en een van de Verenigde Staten. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal en de transliteratie en vertaling.

Het tekstdeel begint met een bladzijde over 'algemene gegevens' over de aarde, zoals afmetingen, booglengtes langs meridianen en parallellen, nulmeridianen (Ferro, Greenwich, Parijs, Pulkovo), oppervlakte en diepte van de zeeën, en hoogte van de sneeuwgrens. Daarna komen 2 bladzijden met gegevens over de werelddelen, zoals oppervlakte, bevolking eilanden, bergen, rivieren en klimaat. Vervolgens zijn er 32 bladzijden met statistieken over de afzonderlijke landen, steeds over een breedte van twee bladzijden. Tenslotte zijn er 5 bladzijden met gegevens over Rusland.

De kaarten zijn gedrukt in kleurenlithografie. De meeste kaarten zijn staatkundig gekleurd, vaak met randkleur, soms met vlakkleur voor de afzonderlijke provincies of staten. De kaarten van de werelddelen, behalve Australië, en van Rusland zijn er steeds in een natuurkundige variant, met hoogtekleuring, en een staatkundige, met vlakkleur.

Bovenaan staat de naam van de kaart, onderaan links de naam van de uitgever Брокгаузъ-Ефронъ, midden Приложеніе къ "Вѣстнику и Библ. Самообразованія" (bijlage bij "Bulletin en Bibliotheek voor Zelfstudie") en rechts de naam van de drukker, meestal А. Ильин / A. Iljin, soms И. Кадушин / I. Kadušin of Д. Руднев / D. Rudnev. De overige informatie zoals de legenda, staat binnen het kaartkader. De schaal is niet alleen op de gewone manier gegeven, zoals 1:25.200.000, maar soms ook, bij dezelfde schaal, als 600 werst (1066,78 m) per inch (2,54 cm).

Herkomst

Volgens het voorwoord van de atlas zijn de meeste kaarten afkomstig uit Brockhaus-Jefron Encyclopedisch Woordenboek, en bewerkt door de cartograaf en ontdekkingsreiziger Leonid Ivanovič Borodovskij (Леонид Иванович Бородовский). Het is niet eenvoudig om een overzicht te krijgen van alle kaarten uit de encyclopedie. Het is dus ook niet mogelijk om precies aan te geven welke kaarten uit de encyclopedie afkomstig zijn en welke niet.

De kaarten in de encyclopedie, en dus in deze atlas, zijn voor een deel afkomstig uit de 14e druk van het Duitse Brockhaus' Konversations-Lexikon. Er zijn dus ook kaarten die niet direct ontleend zijn aan de Duitse Brockhaus. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de staatkundige kaarten van Noord- en Zuid-Amerika in deze atlas, die niet in de Duitse Brockhaus voorkomen.

Ook volgens het voorwoord zijn de tabellen in deze atlas gebaseerd op de Duitse "Geographisch-statistische Tabellen" van Otto Hübner, na diens dood voortgezet door Franz von Juraschek en anderen. Dat was een boekje in een handzaam formaat  (13,5 × 20 cm)  met veel gegevens over alle landen in de wereld, en bovendien een uitgebreide bronvermelding. Ook daarin staat de landeninformatie gespreid over 2 bladzijden. De eerste druk dateert van 1851 en de 59e druk van 1939. In het voorwoord bij deze atlas is sprake van de "nieuwste uitgave" daarvan, dus dat zal de 52e druk uit 1903 zijn geweest.Брокгаузъ-Ефронъ. Географическій атласъ (1903) /
Brokgauz-Efron. Geografičeskij atlas (1903)© M. Witkam, 2014

valid HTML    valid CSS