Γκαρπολάς(-Ρεφερενδάρης), Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας (1837, 1840)
Garpolas(-Referendaris), Genikos scholastikos atlas (1837, 1840)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staan tabellen en lijsten bij de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Tabellen

Kop gemarkeerd: tabel sorteerbaar


Γκαρπολάς(-Ρεφερενδάρης), Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας (1837, 1840)
Garpolas(-Referendaris), Genikos scholastikos atlas (1837, 1840)

Tables

Header marked: table sortable


Kaarten en datering / Maps and date

naam transcriptie Nederlands English jaar
1 Ἀνατολικὸν ἡμισφαίριον Anatolikon imisferion Oostelijk halfrond Eastern hemisphere -
2 Δυτικὸν ἡμισφαίριον Dytikon imisferion Westelijk halfrond Western hemisphere -
3 Εὐρώπη Evropi Europa Europe 1837
4 Πορτουγαλλία καὶ Ἰσπανία Portougallia ke Ispania Portugal en Spanje Portugal and Spain -
5 Μεγάλη Βριττανία καὶ Ἰρλανδία Megali Vrittania ke Irlandia Groot-Brittannië en Ierland Great Britain and Ireland -
6 Δανία Dania Denemarken Denmark -
7 Σουεδία καὶ Νορβεγία Souedia ke Norvegia Zweden en Noorwegen Sweden and Norway -
8 Γαλλία Gallia Frankrijk France -
9 Ἑλβετία Helvetia Zwitserland Switzerland -
10 Ἰταλία Italia Italië Italy -
11 Αὐστρία Avstria Oostenrijk Austria -
12 Γερμανία Germania Duitsland Germany -
13 Κάτω χῶραι καὶ Βέλγιον Kato chore ke Velgion Nederland en België Netherlands and Belgium -
14 Ῥωσσία Rossia Rusland Russia -
15 Προυσσία καὶ Πολλωνία Proussia ke Pollonia Pruisen en Polen Prussia and Poland -
16 Εὐρωπαïκὴ Τουρκία Evropaïki Tourkia Europees Turkije Turkey in Europe -
17 Ἑλλάς Hellas Griekenland Greece -
18 Ἀσία Asia Azië Asia -
19 Ἀφρική Afriki Afrika Africa -
20 Βόρειος Ἀμερική Vorios Ameriki Noord-Amerika North America -
21 Νότιος Ἀμερική Notios Ameriki Zuid-Amerika South America -
22 Αὐστραλία Avstralia Australië en Oceanië Australia and Oceania -Kaarten, bijkaarten en schaal / Maps, inset maps, scale

naam transcriptie Nederlands English schaal
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ Anatolikon imisferion Oostelijk halfrond Eastern hemisphere 1:140.000.000
2 ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ Dytikon imisferion Westelijk halfrond Western hemisphere 1:140.000.000
3 ΕΥΡΩΠΗ Evropi Europa Europe 1:32.000.000
4 ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ Ispania ke Portougallia Spanje en Portugal Spain and Portugal 1:6.200.000
5 ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ Nisi Vrettanike Britse eilanden British Isles 1:6.500.000
6 ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ καὶ Λαουενβοῦργον Dania, Holstaïn ke Laouenbourgon Denemarken, Holstein en Lauenburg Denmark, Holstein and Lauenburg 1:3.300.000
a ΙΣΛΑΝΔΙΑ Islandia IJsland Iceland 1:20.000.000
b Φαιρόαρ Feroar Faeröer Faroe Islands 1:20.000.000
7 ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ Souedia ke Norvegia Zweden en Noorwegen Sweden and Norway 1:9.600.000
8 ΓΑΛΛΙΑ Gallia Frankrijk France 1:6.500.000
9 ἙΛΒΕΤΙΑ Helvetia Zwitserland Switzerland 1:1.600.000
10 ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία Italia, Kroatia ke Dalmatia Italië, Kroatië en Dalmatië Italy, Croatia and Dalmatia 1:6.500.000
a Μάλτα Malta Malta Malta 1:6.500.000
11 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ Avtokratoria tis Avstrias Keizerrijk Oostenrijk Austrian Empire 1:6.100.000
12 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Germania Duitsland Germany 1:6.300.000
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ Vasilion ton Katochoron ke Velgiou Koninkrijken Nederland en België Kingdoms of the Netherlands and Belgium 1:2.300.000
14 ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ Evropaïa Rossia Europees Rusland Russia in Europe 1:16.000.000
15 ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία Proussia, Polonia ke Krakovia Pruisen, Polen en Krakau Prussia, Poland and Cracow 1:3.800.000
16 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Evropaïki Tourkia Europees Turkije Turkey in Europe 1:3.300.000
a Μολδαβία Moldavia Moldavië Moldavia 1:5.300.000
17 ΕΛΛΑΣ μετα τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας Hellas meta ton nison tis Mikras Asias Griekenland en de eilanden van Klein-Azië Greece and the island of Asia Minor 1:3.000.000
18 ΑΣΙΑ Asia Azië Asia 1:62.000.000
19 ΑΦΡΙΚΗ Afriki Afrika Africa 1:63.000.000
20 ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ Vorios Ameriki Noord-Amerika North America 1:48.000.000
21 ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ Notios Ameriki Zuid-Amerika South America 1:48.000.000
22 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Avstralia Australië en Oceanië Australia and Oceania 1:60.000.000Signaturen graveur / Engraver signatures

Kaarten met signatuur graveur / Maps with engraver signature

Β. Βιλλερ is waarschijnlijk de Oostenrijkse graveur Bernhard Biller (1778-1855); χαράζω = graveren
Β. Βιλλερ is probably the Austrian engraver Bernhard Biller (1778-1855); χαράζω = engrave

naam signatuur
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ Β. Βιλλερ σγ. ?
2 ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ Β. Βιλλερ εχαρ.
3 ΕΥΡΩΠΗ Β. Βιλλερ σγ. ?
4 ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ Β. Βιλλερ εχαρ.
5 ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ Β. Βιλλερ εχαρ.
6 ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ καὶ Λαουενβοῦργον Β. Βιλλερ εχαρ.
7 ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ Β. Βιλλερ εχαρ.
8 ΓΑΛΛΙΑ Β. Βιλλερ εχαρ.
9 ἙΛΒΕΤΙΑ Β. Βιλλερ εχαρ.
10 ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία Β. Βιλλερ εχαρ.
11 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ Β. Βιλλερ εχαρ.
12 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Β. Βιλλερ εχαρ.
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ Β. Βιλλερ εχαρ.
14 ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ Β. Βιλλερ εχαρ.
15 ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία Β. Βιλλερ εχαρ.
16 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Βερνη. Βιλλερ εχαρ.
17 ΕΛΛΑΣ μετα τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας Βερνη. Βιλλερ εχαρ.
18 ΑΣΙΑ Β. Βιλλερ εχαρ.
19 ΑΦΡΙΚΗ Β. Βιλλερ εχαρ.
20 ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ Β. Βιλλερ εχαρ.
21 ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ Β. Βιλλερ εχαρ.
22 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Β. Βιλλερ εχαρ.Vergelijking met Stielers Schul-Atlas (1835) / Comparison with Stielers Schul-Atlas (1835)

Nº G naam Nº S naam
- - I Das Planeten System
1* ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ IIa* Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel – Theil v. Australien
2* ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΝ IIa* Westliche Halbkugel – Oestliche Halbkugel – Theil v. Australien
- - IIb Planiglob in Mercators Projection. Zugleich als K. v. Australien
3 ΕΥΡΩΠΗ III Europa
4** ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΠΟΡΤΟΥΓΑΛΛΙΑ - -
- - IV** Spanien und Portugal
5 ΝΗΣΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ VII Die Brittischen Inseln
6 ΔΑΝΙΑ, ὉΛΣΤΑΪΝ και Λαουενβοῦργον IX Dänemark, mit Holstein und Lauenburg
7 ΣΟΥΕΔΙΑ καὶ ΝΟΡΒΕΓΙΑ VIII Schweden, Norwegen und Dänemark
8*** ΓΑΛΛΙΑ V*** Frankreich
9 ἙΛΒΕΤΙΑ XIVb Die Schweiz, auch Fürstenthum Lichtenstein
10 ΙΤΑΛΙΑ, Κροατία καὶ Δαλματία VI Italien, auch Illyrien, Croatien und Dalmatien
11 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ τῆς ΑΥΣΤΡΙΑΣ - -
12 ΓΕΡΜΑΝΙΑ - -
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ τῶν ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ καὶ ΒΕΛΓΙΟΥ - -
- - X Deutschland, Niederlande, Kgr. Belgien und Schweiz
- - XI Nordwestl. Deutschland und Niederlande, auch Belgien
- - XII Nordöstliches Deutschland
- - XIII Südwestliches Deutschland und Schweiz
- - XIVa Südöstliches Deutschland
- - XVa Preußen, Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen
14 ΕΥΡΟΠΑΙΑ ΡΩΣΣΙΑ XVb Europäisches Russland mit Kas. Astrach. &c.
15 ΠΡΟΥΣΣΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ καὶ Κρακοβία - -
16 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ - -
17 ΕΛΛΑΣ μετα τῶν νήσων τῆσ Μικρᾶς Ἀσίας - -
- - XVI Die Europäische Türkey, Griechenland und die Jonischen Inseln
18 ΑΣΙΑ XVIIa Asia
XVIIb Ostindien mit den Inseln
19 ΑΦΡΙΚΗ XVIII Africa
20 ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ XIXa Nord-America und West-Indien
- - XIXb Vereinigte Staaten von Nord-America, und Canada
- - XIXc West-Indien und Centro-America
21 ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ XX Süd-America
22 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - -© M. Witkam, 2013
'sorttable' by Stuart Langridge: kryogenix.org

valid HTML    valid CSS