Γκαρπολάς(-Ρεφερενδάρης), Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας (1837, 1840)
Garpolas(-Referendaris), Genikos scholastikos atlas (1837, 1840)

See below for (a summary of) this text in English.

Hieronder staat de beschrijving van de atlas. Daarbij horen ook de volgende pagina's

Titelgegevens

Titel: Γενικός σχολαστικός ἄτλας / Genikos scholastikos atlas
Uitgever 1e editie: Γκαρπολάς-Ρεφερενδάρης / Garpolas-Referendaris, Wenen, Oostenrijk
Uitgever 2e editie: Γκαρπολάς / Garpolas, Athene, Griekenland
Jaar: 1837, 1840

Titelpagina 1837: ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ
ΕΚ ΝΕΟΤΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣ,
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΝ ΠΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Νῦν τὸ πρῶτον ἐκδοθεὶς ἐπιστασία καὶ ἀναλώμασι
ΓΚΑΡΠΟΛΑ καὶ ΡΕΦΕΡΕΝΔΑΡΗ.
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  ...
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ, ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ.  1837.
Transcriptie: Genikos scholastikos atlas
ek neotaton geografikon pinakon ton Evropeon schediasthis
pros chrisin te ke meletin pasis geografikis pragmatias tou neou kosmou.
Nyn to proton ekdothis epistasia ke analomasi
Garpola ke Referendari.
Pinax ton emberiechomenon  ...
En Vienni, tis Avstrias.  1837.
Vertaling:
Algemene schoolatlas
Met de nieuwste Europese geografische gegevens ontworpen,
voor gebruik bij en bestudering van elke geografische verhandeling over de hedendaagse wereld.
Nu voor het eerst uitgegeven onder verantwoordelijkheid en voor rekening van
Garpolas en Referendaris.
Inhoudsopgave  ...
Wenen, Oostenrijk.  1837.

Titelpagina 1840: ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ
ΕΚ ΝΕΟΤΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣ,
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΝ ΠΑΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Νῦν τὸ δεύτερον ἐκδοθεὶς ἐπιστασίᾳ καὶ ἀναλώμασι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΑΡΠΟΛΑ.
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  ...
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ1840.
Transcriptie: Genikos scholastikos atlas
ek neotaton geografikon pinakon ton Evropeon schediasthis
pros chrisin te ke meletin pasis geografikis pragmatias tou neou kosmou.
Nyn to devteron ekdothis epistasiai ke analomasi
Konstantinou Garpola.
Pinax ton emberiechomenon  ...
En Athinais1840.
Vertaling:
Algemene schoolatlas
Met de nieuwste Europese geografische gegevens ontworpen,
voor gebruik bij en bestudering van elke geografische verhandeling over de hedendaagse wereld.
Nu voor de tweede keer uitgegeven onder verantwoordelijkheid en voor rekening van
Konstantinos Garpolas.
Inhoudsopgave  ...
Athene1840.

Band

Dit exemplaar heeft een band van stevig grijsbruin papier met afmetingen  31,5 × 23,5 cm, (B × H).  De meeste kaarten zijn ongevouwen ingebonden. De twee grotere kaarten van de Balkan zijn wel gevouwen.

Inhoud

De atlas heeft een titelpagina met daarop ook de inhoudsopgave. Verder zijn er 22 kaarten, waarvan twee grotere uitvouwkaarten. Er is geen register.

De atlas begint met 2 wereldkaarten van het oostelijk en westelijk halfrond. Daarna zijn er 17 kaarten van Europa en de Europese landen, en 5 kaarten van de overige werelddelen. Bij de kaarten van Europese landen zijn er 2 grotere kaarten  (43 × 31,5 cm)  van Griekenland, de Egeïsche Zee en Europees Turkije. Zie ook de lijst van kaarten, bijkaarten en schaal.

De kaarten zijn vervaardigd in kopergravure en met de hand gekleurd, in randkleur met brede bies voor de staatkundige indeling. In de rechter bovenmarge staat het kaartnummer. In de rechter benedenmarge staat steeds de naam van de graveur: Β. Βιλλερ of Βερνη. Βιλλερ (B. Biller of Bernh. Biller); zie de lijst van de signaturen van de graveur. De overige informatie – naam van de kaart, eventuele schaalstok – staat, behalve bij de wereldkaarten, binnen het kaartkader. Alleen op de kaart ven Europa staat een jaartal: 1837.

Vergelijking met Stielers Schul-Atlas

Van de 22 kaarten in deze atlas lijken er 14 overgenomen uit de Duitse Stielers Schul-Atlas. Soms zijn die kaarten letterlijk nagetekend, inclusief de vormgeving van de bijkaarten (Denemarken). Op de kaart van Frankrijk zijn ook in de Griekse atlas de nummers van de departementen gegeven; ze worden alleen niet toegelicht zoals in de Duitse atlas. De twee wereldkaarten in de Griekse atlas zijn nagetekend van de wereldkaart met beide halfronden (en Australië) in de Duitse atlas.

De kaarten van Griekenland en Europees Turkije lijken wel eigen werk te zijn. Ook enkele andere kaarten zijn niet te herleiden tot die uit de Duitse atlas. Soms komen wonderlijke fouten voor. Op de kaart van Nederland en België zijn verschillende plaatsen, ook grotere, zonder naam te vinden; Eindhoven en Helmond zijn verwisseld.

Zie voor details de vergelijkende tabel. Er is ook een pagina met plaatjes van de Griekse atlas en de Duitse (uitgave 1835) ter vergelijking naast elkaar.


Verdere informatieΓκαρπολάς(-Ρεφερενδάρης), Γενικὸς σχολαστικὸς ἄτλας (1837, 1840)
Garpolas(-Referendaris), Genikos scholastikos atlas (1837, 1840)


More information© M. Witkam, 2013
met dank aan / courtesy of: Rob Segers
(rev. 2014-10-04)

valid HTML    valid CSS